Advokatfirmaet Ibenfeldt

Forretningsbetingelser – Advokatfirmaet Ibenfeldt

Forretningsbetingelserne er gældende for enhver sag eller opgave, som Advokatfirmaet Ibenfeldt udfører for klienter, medmindre andet er aftalt. For forbrugerklienter orienterer vi klienterne om yderligere lovpligtige oplysninger, herunder vedrørende særskilte opdrags- og prisoplysninger – og øvrige vilkår særskilt gældende for forbrugerklienter end i nærværende forretningsbetingelser.

Når vi modtager en sag, sender vi klienten et anerkendelsesbrev med en kort beskrivelse af opgaven, som vi ser den. Vi yder rådgivning i overensstemmelse med de advokatetiske regler, og kvaliteten af vores arbejde ønsker vi skal være over en gennemsnitlig advokatydelse.

Advokatrådet har udarbejdet et regelsæt (De Advokatetiske Regler), som udtrykker den danske advokatstands opfattelse af de krav, som må stilles til advokaters professionelle standard og etik under udøvelse af advokatvirksomhed.

De Advokatetiske Regler indeholder i pkt. 13 (almene oplysningsforpligtelser) en pligt til at oplyse klienter om de nedenstående forhold. Disse forretningsbetingelser har til formål at oplyse dig nærmere herom og på et overordnet niveau om, hvordan dine person- og øvrige oplysninger, bliver behandlet.
 
Advokatvirksomheden Advokatfirmaet Ibenfeldt
Advokatvirksomheden Advokatfirmaet Ibenfeldt er etableret på adressen:
Frederiksborgvej 54
3450 Allerød
Vi kan kontaktes på telefonnummer + 45 48 17 04 44 eller 22 89 20 41 samt på e-mailadressen max@ibenfeldt.eu
Advokatfirmaet Ibenfeldt er organiseret som et enkeltmandsfirma med CVR-nummer er: 37158593.
Advokat Henrik Max Ibenfeldt er eneste ansvarlige indehaver.
Website: www.ibenfeldt.eu
 
Indgåelse af aftale om og ydelse af juridisk rådgivning
Advokatfirmaet Ibenfeldt og klienten aftaler løbende primært skriftligt – men kan tillige aftales mundtligt – omfanget af den juridiske bistand og omfanget af denne eller de opgaver, der er knyttet hertil.
 
Forebyggelse af interessekonflikter og forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme
I overensstemmelse med Advokatsamfundets regler og Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ interne regler på området, undersøger vi, om der foreligger en interesse- eller loyalitetskonflikt, inden vi påtager os en sag. Ved modtagelsen af en sag undersøger vi derfor, at der ikke foreligger en interessekonflikt. Såfremt der foreligger en interessekonflikt, bistår vi gerne med henvisning til en anden advokat.

Når Advokatfirmaet Ibenfeldt efter aftale med klienten samarbejder med andre om ydelse af bistand til klienten, oplyser vi på klientens anmodning om de foranstaltninger, som Advokatfirmaet Ibenfeldt har truffet for at undgå eventuelle interesse- eller loyalitetskonflikter som følge heraf.

Alle advokatvirksomheder er omfattet af hvidvasklovens regler om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, hvilket indebærer, at vi bl.a. skal indhente og opbevare identitetsoplysninger på alle klienter.

Vi skal desuden undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme.

Advokatfirmaet Ibenfeldt er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. Advokatfirmaet Ibenfeldt anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at Advokatfirmaet Ibenfeldt kan videregive disse til finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven. Dette betyder, at vi ved enhver sagsoprettelse blandt andet skal indhente oplysninger om klientens navn, adresse og CPR-nr. eller CVR-nr. For så vidt angår udenlandske klienter skal vi indhente identitetsoplysninger, der identificerer klienten på samme måde som et CPR-nr. eller CVR-nr. Derudover risikovurderer Advokatfirmaet Ibenfeldt løbende vores klientrelationer ud fra den enkelte klients risikoprofil. Identitetsoplysningerne opbevares i henhold til hvidvasklovens bestemmelser herom i minimum fem år efter sagens afslutning.

Såfremt din sag er omfattet af reglerne i Lov om forebyggelse mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven), er Advokatfirmaet Ibenfeldt forpligtede til at sende dig denne orientering samt indhente og opbevare ID-oplysninger om dig. Såfremt vi måtte få mistanke om hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme, er vi forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØIK) eller til sekretariatet for Advokatsamfundet om aktiviteterne samt videregive dine ID-oplysninger til SØIK. Advokatfirmaet Ibenfeldt må ikke orientere dig om, hvorvidt underretning har fundet sted.
 
Vores behandling af sager
Al bistand ydes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for advokaters arbejde, herunder retsplejelovens regler om advokater og de advokatetiske regler, som er udarbejdet og vedtaget af Advokatrådet.
Det aftales løbende med klienten, hvordan det videre forløb samt omfanget af juridisk bistand fra Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ side skal foregå.

Ophavsretten og alle andre immaterielle rettigheder til det skriftlige materiale, som vi i Advokatfirmaet Ibenfeldt leverer til klienten i forbindelse med en sag, tilhører Advokatfirmaet Ibenfeldt, medmindre andet er aftalt mellem Advokatfirmaet Ibenfeldt og klienten. Klienten får således alene de nødvendige rettigheder til at benytte det skriftlige materiale i sædvanligt omfang. Vores materiale må udelukkende anvendes af klienter i forbindelse med den konkrete sag og må ikke stilles til rådighed for andre uden vores forudgående skriftlige samtykke.
Advokatfirmaet Ibenfeldt opbevarer som hovedregel alle sagens akter, herunder elektroniske data i 5 år fra sagens afslutning, medmindre sagens karakter begrunder en kortere eller længere opbevaringsperiode, eller lovgivningen stiller krav om en længere opbevaringsperiode. Vi udleverer de originale dokumenter, senest når sagen afsluttes, medmindre andet er aftalt med klienten.
 
Varighed
Vi varetager de sager, som vi har påtaget os, indtil de er afsluttede. Vores bistand kan dog ophøre, inden en sag er afsluttet, hvis klienten anmoder herom eller tilbagekalder sin instruks, eller hvis advokatetiske forhold gør det betænkeligt at fortsætte vores bistand. Det samme gælder, hvis klienten i væsentlig grad overskrider fristen for betaling af vores honorar, eller der er anledning til tvivl om klientens betalingsevne, og der ikke stilles fornøden sikkerhed for honorarets betaling, eller hvis vi i øvrigt vurderer, at klientens interesser er bedst tjent ved, at vores bistand ophører.
 
Honorar
Advokatfirmaet Ibenfeldt fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang. Der tages samtidig hensyn til arten af det arbejde, Advokatfirmaet Ibenfeldt udfører – og det ansvar der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet og ikke mindst den grad af specialistviden, som opgavens løsning kræver.
Omkostninger og udlæg, der relaterer sig til sagen, betales af klienten ud over honoraret. Herunder hører tinglysningsafgifter og retsafgifter, gebyrer, rejse- og opholdsudgifter samt udgifter til større kopieringsopgaver og forsendelser.

Vi oplyser klienten om muligheden for offentlig eller forsikringsdækket retshjælp i henhold til gældende lovgivning eller forsikring tegnet af klienten, hvis det er relevant i den konkrete sag. Hvis honoraret skal betales foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller af et forsikringsselskab, orienterer vi klienten om principperne for fastsættelse af honoraret og om de mulige konsekvenser for klienten.
I forbrugerforhold orienterer vi altid klienten skriftligt herom i en særskilt lovpligtig pris- og opdragsoplysningsskrivelse.

Fortrolighed og tavshedspligt
I henhold til De Advokatetiske Regler er vi underlagt tavshedspligt med hensyn til alle de oplysninger, som vi får kendskab til som led i vores rådgivning. Vi er derfor forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt.
Tavshedspligten gælder uden tidsbegrænsning.
 
 Afregning
I længerevarende sager foretages der som udgangspunkt aconto afregning hver måned. I korterevarende sager afregnes der normalt alene ved sagens afslutning.
Sagsrelaterede omkostninger og udlæg opkræves som udgangspunkt sammen med aconto afregninger henholdsvis afsluttende afregninger efter, at udgiften er afholdt. Større sagsrelaterede omkostninger og udlæg kræves dog normalt forudbetalt af klienten.

Betalinger til Advokatfirmaet Ibenfeldt skal foretages i overensstemmelse med de betalingsoplysninger, som er anført på vores fakturaer.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato.
Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.
I forbrugerforhold beregnes renten tillige fra det tidspunkt og med den rentesats, som følger af rentelovens bestemmelser.
 
Deponering
Vi kan anmode om deponering af hele eller dele af det honorar, som vi forventer, at sagen vil udløse. Vi vil normalt anmode om deponering fra klienter, som ikke har et fast eller længerevarende klientforhold hos os.
 
Klientmidler
Alle klientmidler, som betros Advokatfirmaet Ibenfeldt, forvaltes efter Advokatsamfundets regler om behandling af klientmidler (Klientkontovedtægten). Midlerne indsættes på en klientkonto hos vores bankforbindelse og tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom. Eventuelle negative indlånsrenter vil tilsvarende blive pålagt klienten og modregnet i indeståender på klientkonti.

Advokatfirmaet Ibenfeldt har klientbankkonti i Nordea Bank og Jyske Bank,

Vi gør opmærksom på, at indeståender på klientkonto er omfattet af samme regler om dækning af indskud, som indeståender på private konti i tilfælde af at et pengeinstitut bliver nødlidende.

I tilfælde af pengeinstitutternes konkurs eller på anden vis bliver nødlidende får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder således det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Hvis et pengeinstitut tages under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyder således miste eventuelle indeståender, herunder i tilfælde af flere indskud tilhørende én person i det samme pengeinstitut, der overstiger et beløb svarende til EUR 100.000 pr. indskyder.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen, herunder aktuelle regler om fast ejendom, kan findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk
 
Markedsmisbrug
Vi er omfattet af gældende lovgivning vedrørende forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer, og vores medarbejdere er underlagt interne regler til forebyggelse af markedsmisbrug.
 
Vores ansvar og ansvarsforsikring og garantistillelse
Advokatfirmaet Ibenfeldt er ansvarlig for den leverede rådgivning i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler og har tegnet ansvarsforsikring i et anerkendt forsikringsselskab, hvilken ansvarsforsikring dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor denne udøves af advokaterne ansat i Advokatfirmaet Ibenfeldt. Der er via samme forsikringsselskab stillet lovpligtig garanti for klientkontomidler i henhold til de af Advokatsamfundet fastsatte regler herom.

Med mindre andet skriftligt er aftalt med klienten, er et eventuelt ansvar dog for Advokatfirmaet Ibenfeldt begrænset til en dækning på maksimalt kr. 2.500.000 pr. opgave.

Udenfor forbrugerforhold og med mindre andet skriftligt er aftalt med klienten, er Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ ansvar begrænset til 3 år fra Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ afslutning af opgaven, hvilket tidspunkt senest udgøres enten af datoen for en egentlig slutafregning eller datoen for den sidste a conto-afregning, der måtte være tilstillet klienten.

Kontaktoplysninger på vores forsikringsselskab og garantistiller er:

HDI GLOBAL SPECIALTY SE, DANMARK
Indiakaj 6, 1. sal, DK-2100 København Ø
CVR.nr.: 41 26 86 38
E-mail: info-dk@hdi-specialty.com

Advokatfirmaet Ibenfeldt er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige regler for eventuelle tab, som vores rådgivning påfører klienten.

Advokatfirmaet Ibenfeldt, vores samarbejdspartnere og medarbejdere er ikke ansvarlige for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

En klient er alene berettiget til at rejse et eventuelt erstatningskrav mod Advokatfirmaet Ibenfeldt for advokatfirmaets rådgivning i forbindelse med sagen og ikke mod eventuelle medarbejdere hos Advokatfirmaet Ibenfeldt.

Vores ansvar omfatter ikke driftstab, tidstab, tab af data, tabt avance, tabt indtjeningspotentiale eller tab af goodwill, image eller andre former for indirekte tab eller følgeskader.

Advokatfirmaet Ibenfeldt rådgiver alene om dansk ret. Enhver udtalelse eller oplysning fra Advokatfirmaet Ibenfeldt om forhold vedrørende andre retsområder end dansk ret er udelukkende af informativ karakter og gives uden ansvar for Advokatfirmaet Ibenfeldt.

Hvis sagen involverer udenlandsk ret, anbefaler vi, at vores klienter engagerer udenlandske advokater. Advokatfirmaet Ibenfeldt påtager sig intet ansvar for eventuel rådgivning fra udenlandske advokater, uanset om sådanne advokater måtte være engageret med Advokatfirmaet Ibenfeldt bistand.

Advokatfirmaet Ibenfeldt og eventuelle medarbejdere hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Ibenfeldt har henvist klienten til, ligesom Advokatfirmaet Ibenfeldt og eventuelle medarbejdere ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som Advokatfirmaet Ibenfeldt efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.
 
Advokat Henrik Max Ibenfeldt, som driver Advokatfirmaet Ibenfeldt, har advokatbeskikkelse fra Justitsministeriet og er en del af Advokatsamfundet.

Advokat Henrik Max Ibenfeldt er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder reglerne om god advokatskik.
Advokatfirmaet Ibenfeldt har ikke ansat personer med advokatbeskikkelse fra andre EU-lande. Såfremt Advokatfirmaet Ibenfeldt fremadrettet måtte ansætte ”EU-advokater”, vil disse personer blive registreret hos Advokatsamfundet og udøve advokatvirksomhed i Danmark på baggrund af deres udenlandske titel.
 
Klager over adfærd eller salær
Hvis der skulle opstå en situation, hvor rådgivningen ikke lever op til klientens forventning, beder vi om, at der rettes henvendelse til advokat Henrik Max Ibenfeldt, som drøfter en hensigtsmæssig løsning med klienten.

Advokat Henrik Max Ibenfeldt er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126.

Herudover gælder de Advokatetiske Regler, som stiller krav til advokaters professionelle standard, adfærd og etik. Vi henviser i øvrigt til Advokatsamfundets website www.advokatsamfundet.dk

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af Advokatfirmaet Ibenfeldt, kan klienten klage over salærets størrelse til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk

Markedsføring og referencer
Efter afslutning af en opgave for en erhvervsklient, hvor Advokatfirmaet Ibenfeldt har medvirket som rådgiver, kan vi, medmindre andet er aftalt, som led i vores markedsføring henvise til, at vi har rådgivet klienten i forbindelse med sagen, når sagen er afsluttet og offentlig kendt.

Lovvalg og værneting
Eventuelle tvister om Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ rådgivning afgøres efter vores forretningsbetingelser eller det aftalebrev, eller anden aftale, som måtte være indgået med klienten.

Alle tvister om Advokatfirmaet Ibenfeldt ’ rådgivning eller disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret, og Retten i Hillerød fungerer som aftalt værneting i 1. instans.

I relation til erhvervsklienter kan Advokatfirmaet Ibenfeldt dog kræve, at eventuelle tvister afgøres af en voldgiftsret i overensstemmelse med Voldgiftsinstituttets regler.
 
Vores behandling af personoplysninger
Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i anledning af den konkrete sag, du har rettet henvendelse om. Vi kan eventuelt også behandle oplysninger i henhold til reglerne om hvidvask, hvis vi modtager oplysninger omfattet af disse regler. Vi behandler endvidere dine oplysninger i overensstemmelse med de advokatetiske regler, f.eks. for at kontrollere om, der er interessekonflikter.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af hvidvasklovens §§ 26; stk. 1 og 30, stk. 1, jf. stk. 2, retsplejelovens § 126, databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, a) og artikel 9, stk. 2, a) (samtykke til fx modtagelse af nyhedsbreve), artikel 6, stk. 1, b) (nødvendig for opfyldelse af vores aftale om levering af rådgivningen), artikel 6, stk. 1, c) (nødvendig for retlig forpligtelse), artikel 6, stk. 1, f) (interesseafvejning) og artikel 9, stk. 2, f) (fastlæggelse af retskrav), databeskyttelseslovens § 8, og § 11, stk. 2, 1) og 4).
Legitime behandlinger, der forfølges med behandlingen:
Vi kan også modtage oplysninger om dig fra andre, f.eks. fra modparten i sagen eller fra offentlige myndigheder, der har relevans for sagen. Det kan både være almindelige oplysninger som nævnt i databeskyttelsesforordningens artikel 6 og følsomme oplysninger som nævnt i artikel 9. Alt efter sagens karakter kan der være tale om alle kategorier nævnt i artikel 9.
 
Modtagere eller kategorier af modtagere
Oplysningerne kan blive videregivet til parterne i sagen eventuelt til domstolene eller andre offentlige myndigheder.
 
Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi indhenter dit samtykke, før vi videregiver dine persondata til modtagere i tredjelande dvs. lande udenfor EU/EØS-området. Hvis vi videregiver dine persondata til samarbejdspartnere i tredjelande, er vi sikre på, at deres niveau for persondatabeskyttelse passer til de krav, vi har opstillet i denne politik efter gældende lovgivning. Vi stiller bl.a. krav til behandlingen af persondata, til informationssikkerheden og til opfyldelse af de rettigheder, du har – og i forhold til at indgive klage til Datatilsynet.

Det bemærkes, at videregivelse af persondata til tredjelande kun er relevant i forbindelse med konkrete opgaver. I det omfang vi generelt lagrer klient- og sagsoplysninger hos en ekstern samarbejdspartner (cloud-løsning), vil vi kun anvende samarbejdspartnere indenfor EU/EØS, der giver os betryggende sikkerhed for, at persondata ikke lagres i tredjelande.

Opbevaring af dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige for de formål de behandles til. Udgangspunktet er, at alle oplysninger opbevares i 10 år fra sagens afslutning. Visse oplysninger kan der dog opbevares længere blandt andet af hensyn til at afgøre, om der foreligger interessekonflikter.

Nedenfor kan du læse om din ret til berigtigelse, sletning, begrænsning og indsigelse mv.
  • Ret til at se oplysninger (indsigtsret). Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  • Ret til berigtigelse (rettelse). Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.
  • Ret til sletning. I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  • Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af Deres personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.
  • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet). Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse oplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde vi behandler dine oplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på: https://www.datatilsynet.dk/
 

© Copyright 2023 | Advokatfirmaet Ibenfeldt | Frederiksborgvej 54 | 3450 Allerød | Tlf: 48 17 04 44 |